top of page

אודות

פרופ' גיא שילה

חוקר ומרצה בביה"ס לעבודה סוציאלית

אוניברסיטת תל-אביב

Surface Audio
SA108971.jpg

אני מרצה וחוקר בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת תל אביב משנת 2008. בעבר, עבדתי כעובד סוציאלי ומטפל במסגרות מגוונות: מרפאה לבריאות הנפש ילדים ונוער של משרד הבריאות, אנוש - העמותה לבריאות הנפש, אגודת הלהט"ב ועוד. המחקרים שלי מתמקדים בהיבטים החברתיים הקשורים להצטלבויות של מין, מיניות ומגדר, ועוסקים בהשפעותיהם של לחצים חברתיים על בריאות נפשית ופיזית (כולל בריאות מינית) של מיעוטים חברתיים, בעיקר להט"ב וצעירים וצעירות בזנות. בנוסף, תחומי המחקר שלי כוללים סוגיות חברתיות הקשורות למשפחות להט"ב ומשפחות שאינן הטרונורמטיביות, ותשלום על מין. 

אני שואף לשלב את העשייה המחקרית עם שינויי מדיניות וסיוע פרקטי לאוכלוסיות מודרות. לכן, אני עוסק בהתנדבות בסיוע לעמותות שונות בקהילת הלהט"ב, הן בעריכת מחקרי שטח והן בניסוח והגשת הצעות לקרנות סיוע ממשלתיות ואחרות. 

בריאות נפשית

בריאות פיזית

בריאות מינית

להט"ב

א.נשים בזנות

תשלום על מין 

לחץ וטראומה

משפחות שאינן הטרונורמטיביות

מומחה במחקר כמותי ואיכותני

מחקר

מין מגדר ומיניות - מבט חברתי על תיאוריות מגדריות 

מיניות, נטייה מינית וזהות מגדר בעבודה סוציאלית – היבטים תיאורטיים, חברתיים ופרקטיים

שיטות מחקר במדעי החברה

סטטיסטיקה לתואר השני

התבוננות ביקורתית רפלקטיבית על הפרקטיקה

מצטיין רקטור אוניברסיטת תל אביב בהוראה - רשימת המאה שנים: 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2021, 2022

מצטיין מדעי החברה בהוראה מטעם רקטור אוניברסיטת תל אביב - שנים  2010, 2014, 2022

הוראה

bottom of page